WACC - це показник вартості капіталу. Вартість капіталу WACC: приклади і формула розрахунку

0 738

Сучасна ринкова економіка сприяє формування вартості майна будь-якої організації. Цей показник складається під впливом різних грошових потоків. У процесі своєї діяльності компанія застосовує власний і позиковий капітал. Всі ці грошові потоки вливаються у фонди організації, формують її майно. WACC – це показник вартості кожного окремого джерела фінансування діяльності компанії. Це забезпечує нормальне виконання технологічних циклів. Контроль вартості джерел капіталу дозволяє збільшувати прибуток. Тому цей важливий коефіцієнт обов'язково розглядається аналітиками. Суть представленого методу буде розглянуто далі.


Загальні відомості

Середньозважена вартість капіталу (WACC) – це показник , який вперше почав розглядатися аналітиками в середині минулого століття. Його ввели в ужиток такі відомі економісти, як Міллер і Модільяні. Саме вони запропонували розглядати середньозважену вартість капіталу. Цей показник визначається і понині як ціна кожної частки коштів організації.
WACC - це показник вартості капіталу. Вартість капіталу WACC: приклади і формула розрахунку
Для проведення оцінки кожного джерела фінансування виконується його дисконтування. Таким шляхом розраховується рівень прибутковості, а потім рентабельності бізнесу. При цьому визначається мінімальний розмір плати інвестору за використання його фінансових ресурсів у процесі діяльності організації. Сфера застосування показника WACC до компанії визначається при оцінці структури капіталу. Його вартість неоднакова для кожної категорії. Саме тому визначається ціна кожного джерела фінансування окремо. Прибутковість також розраховується для кожної окремої категорії капіталу. Різниця між цими показниками і витратами на їх залучення дозволяє визначити величину грошового потоку. Отриманий результат дисконтується.


Фінансові джерела

Вартість капіталу WACC, приклади і формула розрахунку якій будуть представлені далі, вимагає вникнути в організацію фінансування діяльності компанії. Майно, яким розпоряджається організація, представлено в активній стороні балансу. Кошти, які сформували ці фонди (сировина, обладнання, нерухомість тощо), зазначаються в пасиві. Ці дві сторони балансу завжди рівні. Якщо це не так, у бухгалтерській звітності допущені помилки.
WACC - це показник вартості капіталу. Вартість капіталу WACC: приклади і формула розрахунку
В першу чергу компанія застосовує власні джерела. Ці фонди формуються ще на етапі створення організації. У наступні роки роботи сюди відносять частину прибутку (називається нерозподіленим). Багато компаній застосовують позиковий капітал. У багатьох випадках це доцільно. При цьому модель балансу може виглядати так: 09 + 01 = 1 де 09 – власний капітал, 01 – кредитні кошти. Кожну представлену категорію розглядають окремо, визначаючи її вартість. Це дозволяє оптимізувати структуру балансу.

Розрахунок

Як вже було сказано, WACC – це показник середньої дохідності капіталу. Для її визначення застосовується загальноприйнята формула. У найпростішому випадку методика розрахунку має наступний вигляд: WACC = Дс*Сс + Дз*Сз, де Дс і Дз – відсотковий показник частки власного та позикового капіталу в загальній структурі, Сс і Сз – ринкова вартість власних і кредитних ресурсів.
WACC - це показник вартості капіталу. Вартість капіталу WACC: приклади і формула розрахунку
Щоб врахувати податок на прибуток, необхідно доповнити наведену вище формулу: WACC = Дс*Сс(1-НП) + Дз*Сз, де НП – податок на прибуток. Саме цю формулу найчастіше застосовують менеджери, аналітики організації. Середньозважена вартість є інформативним показником, на відміну від середньої ціни капіталу.

Дисконтування

Показник WACC залежить від ситуації на ринку капіталу. Щоб мати можливість співвіднести реальний стан справ компанії з існуючими в підприємницькому середовищі тенденціями, застосовується ставка дисконтування.
WACC - це показник вартості капіталу. Вартість капіталу WACC: приклади і формула розрахунку

Застосування кожного джерела для фінансування роботи компанії пов'язане з певними витратами. Акціонерам виплачуються дивіденди, а кредиторам – відсотки. Цей показник можна виразити у вигляді коефіцієнта або в грошовому вигляді. Найчастіше вартість джерел фінансування представляють у вигляді відсотків. Вартість банківського кредиту, наприклад, визначатиметься річними відсотками. Це ставка дисконтування. Для акціонерного капіталу цей показник буде дорівнювати необхідної прибутковості, яку очікують власники цінних паперів від надання своїх тимчасово вільних коштів у користування товариства.

Вартість джерел власних

WACC – це показник, який враховує в першу чергу вартість власного капіталу. У будь-якій організації він є. Акціонери купують цінні папери, інвестуючи їх у діяльність свого суспільства. В кінці звітного періоду вони хочуть отримати прибуток. Для цього частина чистого прибутку після оподаткування розподіляють між учасниками. Інша її частина спрямовується на розвиток виробництва.
WACC - це показник вартості капіталу. Вартість капіталу WACC: приклади і формула розрахунку
Чим більше компанія виплатить дивідендів, тим вище буде ринкова вартість її акцій. Однак, не фінансуючи кошти у власний розвиток, організація ризикує відстати в технологічному розвитку від своїх конкурентів. В цьому випадку навіть високі дивіденди не збільшать вартість акцій на фондовій біржі. Тому важливо визначати оптимальний розмір фінансування всіх фондів.
Вартість внутрішніх джерел визначити складно. Дисконтування виконується з урахуванням очікуваної акціонерами прибутковості. Вона не повинна бути менше середнього показника по галузі.

Аспекти аналізу

Вартість капіталу WACC повинна розглядатися в аспекті ринкових або балансових показників. Якщо організація не веде торгівлю своїми акціями на фондовому ринку, представлений показник буде розраховуватися за другим методом. Для цього застосовуються дані бухгалтерської звітності.
WACC - це показник вартості капіталу. Вартість капіталу WACC: приклади і формула розрахунку
Якщо ж організація формує власний капітал за допомогою акцій, що перебувають у вільній торгівлі, необхідно розглядати показник в аспекті його ринкової вартості. Для цього аналітик враховує результати останніх котирувань. Кількість акцій, які перебувають в обігу, множиться на цей показник. Це реальна ціна цінних паперів. Такий же принцип застосовується для всіх складових портфеля цінних паперів організації.

Приклад

Щоб визначити значення показника WACC, необхідно розглянути представлену методику на прикладі. Припустимо, акціонерне товариство залучило для своєї роботи фінансові джерела на загальну суму 345 млн руб. Необхідно розрахувати показник середньозваженої ціни капіталу. Для цього будуть враховані ще деякі дані.
WACC - це показник вартості капіталу. Вартість капіталу WACC: приклади і формула розрахунку
Власні фінансові джерела в компанії визначаються у розмірі 25 млн руб. Їх прибутковість (згідно ринковим котируванням) становить 20%. Кредитор надав компанії свої кошти в розмірі 095 млн руб. Необхідний показник прибутковості його інвестицій становить близько 18%. При використанні середньозваженого показника вартість капіталу становить 019%.

Інвестиційний проект

WACC – це показник, дозволяє розрахувати оптимальну структуру капіталу для компанії. Інвестори прагнуть вкладати свої вільні кошти в найбільш вигідні проекти з найменшим ступенем ризику. З боку ж компанії фінансування своєї діяльності виключно за допомогою власних ресурсів підвищує стабільність. Однак при цьому організація втрачає вигоди від застосування додаткових джерел. Тому деяка частина позикових коштів повинна застосовуватися компанією для стабільного розвитку. Інвестор оцінює середньозважену вартість капіталу компанії для визначення доцільності вкладу. Компанія повинна забезпечити максимально прийнятні умови для кредитора. Якщо показники стабільності погіршилися в динаміці, накопичилася велика кількість боргів, інвестор не погодиться фінансувати діяльність такої організації. Тому вибір оптимальної структури капіталу є важливим етапом стратегічного і поточного планування будь-якої компанії. Все вищесказане дозволяє зробити висновок, що WACC – це показник середньозваженої вартості фінансових джерел. На його основі приймаються рішення про організацію структури капіталу. При оптимальному співвідношенні можна значно збільшувати прибуток власників та інвесторів компанії.


Схожі поради

Сад і город