Сільськогосподарські організації: управління, облік, розвиток

0 468

Давайте піднімемо тему управлінського обліку в такий специфічною і досить рідко освітлюваної в даному ключі сфері, як сільське господарство. Про стан справ у цій області накопичено чимало, але назвати їх обнадійливими важко. Отже, про що ж конкретно йдеться? Що прийнято розуміти під цим терміном? Під управлінським обліком розуміють систему збору та подачі інформації, на підставі якої приймаються рішення, що стосуються діяльності тієї чи іншої організації. Завдяки системам управлінського обліку можливо зрозуміти стан справ – стан підприємства, раціональне чи не дуже розподіл наявних ресурсів. Кінцевою метою такої системи є підвищення ефективності будь-якої виробничої діяльності.


Сільськогосподарські організації: управління, облік, розвиток

Основні цілі обліку

Як і в інших сферах, основною метою управлінського обліку на сільськогосподарському підприємстві служить подача менеджерам і керівникам інформації, потрібної для грамотного прийняття рішень і успішного управління компанією. До основних завдань його відносяться:
 • Складання плану виробничої діяльності та бюджету.
 • Розрахунок витрат та визначення заходів контролю завдяки засобам оперативного обліку.
 • Аналіз отриманих даних і розробка прийнятих рішень на основі отриманих звітів.
 • Облік в сільськогосподарських організаціях. У чому особливості?

  Система управлінського обліку на підприємствах сільського господарства передбачає досягнення оптимального поєднання якості і кількості видається продукції. Рівень економічної ефективності, характерний для сільського господарства, визначається, по-перше, вказаним співвідношенням (витрати-результати), безпосередньо залежать від ступеня ефективності використання всіх виробничих ресурсів. По-друге, від керованості тих процесів, які для них характерні.


  Будувати систему управління сільськогосподарською організацією слід, грунтуючись на витратах як основному мотивирующем факторі. Система їх оптимального розподілу зобов'язана забезпечувати необхідною інформацією з потрібним ступенем деталізації, сприяти виявленню і впровадженню тих напрямків діяльності, які можуть вважатися високорентабельними. Саме така політика здатна підвищити ефективність у даній сфері.
  Сільськогосподарські організації: управління, облік, розвиток

  Про реформи у сфері АПК

  Наша країна протягом ряду десятиліть переживає певні реформи, мета яких – дати максимум можливостей розвитку сільського господарства. Цілі і завдання подібних перетворень у всіх подробицях розкриваються урядовою Постановою Російської Федерації номер 717 що вийшов у липні 2012 року. У ньому перелічуються основні завдання, які покладаються на прийняту на період 2013-2020 рр. програму. Про що ж ідеться в цьому серйозному документі? Пріоритет віддається оптимальної організації сільськогосподарських земель, стимулювання зростання обсягу виробництва продовольства і всіх основних видів агропродукції, запобігання поширення хвороб у середовищі тварин шляхом фінансування відповідних заходів, підтримки інфраструктури аграрного ринку. Згідно з постановою, ринки збуту треба регулювати з більшою ефективністю, зміцнювати і підтримувати так звані малі господарські форми сільськогосподарських організацій.
  Слід приділяти увагу більш ефективної взаємодії державних органів контролю з аграрним сектором. Основне завдання на зазначений період – поступове збільшення рентабельності даної важливою галузі, зростання якості життя сільських жителів і створення умов, при яких можливі інноваційні розробки та гідне технічне забезпечення сільгосппідприємств.

  Про фінансах

  На зазначені роки у федеральний бюджет буде закладено в цілях реалізації програми серйозний обсяг грошових коштів. Згідно очікуванням, фінансові вливання прогнозовано принесуть ряд важливих змін у розвитку галузі. Але слід пам'ятати, що головна умова – цільове і як можна більш раціональне використання виділених коштів.
  Сільськогосподарські організації: управління, облік, розвиток
  Не слід забувати і про те, що при змінах в структурі світового сільського господарства з'явилися після введення нашою країною санкцій на імпорт певних видів продуктів, потрібне різке підвищення ефективності даного сектора і продумана організація сільськогосподарської продукції, виробленої вітчизняними постачальниками. На успішно діючих аграрних підприємствах слід підвищувати продуктивність праці, домагатися більш високого рівня ефективності вирощування культур, забезпечити безперебійність заготовки потрібного в обсягах країни кількості сільгосппродукції для ліквідації її дефіциту. Слід приділити особливу увагу ефективному використанню наявних активів – земель, ріллі, ферм, садів, поголів'я тварин, транспорту і т. п.

  Що важливо?

  Аграрний сектор потребує залучення молодих і грамотних фахівців-управлінців, нових інноваційних програм і розробок на кожному з виробничих ділянок. Організація сільськогосподарського підприємства вимагає чіткого розподілу заходів відповідальності. Джерела фінансування, як власні, так і субсидовані, повинні бути використані з максимальною ефективністю.
  Для успішного досягнення зазначених цілей кожен господарюючий суб'єкт у сфері сільськогосподарського виробництва зобов'язаний володіти добре налагодженої внутрішньої керуючою системою. Без неї неможливо налагодження ефективної виробничої діяльності, виявлення необхідних внутрішніх резервів.
  Сільськогосподарські організації: управління, облік, розвиток

  Де система?

  Головна трудність, притаманна сфері управління підприємствами аграрного комплексу – відсутність повної та достовірної інформації, без якої неможливі продумані управлінські рішення. Система єдиних методичних рекомендацій, згідно з яким можлива організація обліку і управління по окремих галузях економіки, в даний час відсутня. З-за цього багато підприємства задовольняються обсягами доходів набагато нижче можливих, зростають незаплановані витрати, губляться достовірні дані по собівартості продукції. Перелічені фактори негативно впливають на рентабельність всіх ділянок сільського господарства. На жаль, агропромисловий комплекс нашої країни поки не об'єднаний спеціалізованої інформаційною системою управління, завдяки якій могла б з'явитися можливість оптимізації діяльності підприємств АПК.

  Про значення обліку

  У світлі вищесказаного управлінський облік виступає в якості основного інструменту, завдяки якому можливе отримання всіх потрібних даних для прийняття зваженого господарського рішення. Наявність його на підприємстві веде до формування єдиної системи інформації та забезпечує ефективність і своєчасність прийнятих керівництвом рішень і, як результат, успішний розвиток сільськогосподарської організації. На основі обліку створюються інформаційні бази даних, відмінні від бухгалтерських, але без яких неможливе прийняття важливих рішень. Ця Система також дозволяє забезпечувати моніторинг найбільш актуальних ділянках господарства і сприяє розвитку серед співробітників корпоративного духу.
  Сільськогосподарські організації: управління, облік, розвиток

  Чому справа не рухається?

  Як вже було сказано, на жаль, поки що єдиної системи управлінського обліку всього сектору даної галузі не існує. Заходи по його впровадженню відносяться скоріше до поодиноких випадків. Причина цього – безліч труднощів та особливостей, притаманних діяльності у даній специфічній галузі, традиційно консервативне ставлення до більшості змін в управлінській сфері. Інформація про незаперечні переваги і додаткові можливості, які управлінський облік здатний дати сільськогосподарським організаціям, сприймається важко і не знаходить собі прихильників. Як наслідок фахівців, здатних ефективним чином організувати цей самий облік, гостро не вистачає.

  Що можна зробити?

  Де ж вихід, щоб перебороти сформовану ситуацію? За даними аналітиків, є сенс вдатися до наступних заходів:
 • Адаптувати наявний західний досвід до російських умов, не скидаючи з рахунків наявність успішних вітчизняних розробок (в тому числі і радянського періоду), грамотно застосовувати їх у змінених умовах сучасної економіки.
 • Розробити принципово нові параметри, відповідно до яких можлива ефективна організація сільськогосподарського виробництва, об'єднавши їх в струнку систему з підвищенням контролю за прийнятими рішеннями у сфері фінансів і управління.
 • Сільськогосподарські організації: управління, облік, розвиток

  Про конкурентоспроможність

  Якщо проблема створення стійкої життєздатною інформаційної системи управління, що запроваджується на російських сільськогосподарських підприємствах, буде вирішена, конкурентоспроможність цієї галузі значно зросте. Це, в свою чергу, дозволить російським аграріям підвищити сумарний обсяг продажів власної продукції і зміцнити наявні територіальні позиції в межах внутрішнього ринку. У зв'язку з відсутністю чітких нормативних документів у сфері подібного обліку від російського законодавства вимагається розробка необхідних норм з докладним описом методик та особливостей їх впровадження згідно галузях.

  Організація сільськогосподарського виробництва в теорії. Чому немає результатів?

  Теоретичні дослідження, що існують у даній сфері на нинішній день, не дають ефективної картини можливостей управлінського обліку в його практичному застосуванні. Автори їх головним чином зайняті спробами трансформації існуючих західних методик без урахування галузевих особливостей, властивих російським сільськогосподарським організаціям. Для усвідомлення керівниками важливості і доцільності запровадження системи управлінського обліку вимагаються серйозні економічні дослідження. Основою обліку повинен стати продуманий порядок дій по збору й обробці всієї необхідної первинної інформації. Ґрунтуючись на сукупності таких даних, можна налагодити контроль витрат в розрізі окремих об'єктів. Мова йде про різних сільськогосподарських культурах або цілих їх групах (в рослинництві) або видах тварин в іншій галузі – тваринницької.
  Сільськогосподарські організації: управління, облік, розвиток

  Про бюджетування

  Метод управлінського обліку, який називається бюджетуванням, дозволяє керівникам сільськогосподарських організацій планувати власні можливості з подальшим аналізом отриманих результатів. Які ключові моменти цього методу? До них можна віднести адресність, координацію та оцінку витрат. Проводиться шляхом складання операційних бюджетів з контролем над їх діяльністю за допомогою звітів про виконання. Специфіка складання бюджетів сільськогосподарських організацій має відмітні особливості, а саме – необхідність планування різних показників (обсягів посіву і внесених добрив, планованого збору врожаю, зростання надоїв і поголів'я худоби, кількості комбікормів тощо). Складається бюджет зобов'язаний враховувати наявність сезонних коливань, особливості, притаманні кожній галузі птахівництва, рослинництва, тваринництва, бджільництва), поправку на кліматичний фактор і події фізіологічного характеру – від загибелі врожаю до падежу худоби.


  Схожі поради

  Сад і город